Regulamin

REGULAMIN KOMPLEKSU WYPOCZYNKOWEGO „START” I „ZEFIR” NAD ZALEWEM NAKŁO-CHECHŁO

 1. Niniejszy regulamin reguluje warunki najmu domków campingowych w KOMPLEKSIE WYPOCZYNKOWYM „START” I „ZEFIR” (zwanym dalej Ośrodkiem).
 2. Dokonując rezerwacji Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i go akceptuje.
 3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia rezerwacji. W razie nie wpłacenia zadatku rezerwacja jest anulowana i Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za brak miejsca w przypadku przyjazdu Klienta.
 4. Do zawarcia umowy dochodzi z momentem wpływu kwoty zadatku na rachunek bankowy Wynajmującego lub wpłaty gotówkowej.
 5. W razie niewykonania umowy przez Klienta, w tym rezygnacji z pobytu – także wskutek okoliczności, za które Klient nie ponosi odpowiedzialności – wynajmujący ma prawo bez
  wyznaczenia dodatkowego terminu od zawartej umowy odstąpić i wpłacony zadatek zatrzymać.
  W przypadku odstąpienia od umowy przez Wynajmującego, Wynajmujący zwraca Klientowi zadatek we wpłaconej wysokości.
 6. W razie wykonania umowy zadatek zaliczany jest na poczet kaucji, która jest zwracana po zdaniu domku/pokoju w należytym stanie.
 7. Klient oraz osoby zamieszkujące w domku wraz z Klientem zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, a także do zachowania się w sposób niezagrażający
  bezpieczeństwu innych osób, do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz do stosowania się do poleceń obsługi
  Ośrodka.
 8. Opłata za pobyt pobierana jest z góry w dniu przyjazdu. Płatność gotówką.
 9. Domki wynajmowane są na doby. Doba trwa od godziny 16.00 do 12.00. W przypadku opuszczenia domku po 12.00 naliczana jest kara w wysokości opłaty za następną dobę.
 10. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd lub wcześniejsze opuszczenie Ośrodka z przyczyn nieleżących po stronie Klienta nie uprawnia do obniżenia lub zwrotu ceny
  za pobyt zgodnie z zawartą umową.
 11. Klient podlega obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu w Recepcji Ośrodka.
 12. Cisza nocna trwa od godziny 22.00 – 7.00.
 13. Po przekazaniu domku Klientowi, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu wyposażenia domku wraz z odczytami liczników energii elektrycznej (dot. OW ZEFIR).
 14. Na terenie ośrodka mogą przebywać tylko i wyłącznie Klienci/goście z domków/pokoi , pozostałe osoby/pojazdy bez zgody obsługi ośrodka nie mogą przebywać na obiektach ośrodka.
 15. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku pozostawienia przez Klienta samochodu na parkingu, ani za jakiekolwiek inne szkody powstałe w wyniku
  pozostawienia przez Klienta lub osoby zamieszkujące w domku wraz z Klientem jakichkolwiek rzeczy na terenie Ośrodka.
 16. Wynajmujący nie przyjmuje żadnych rzeczy na przechowanie. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą lub zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.
 17. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności w pobycie powstałe z przyczyn niezależnych od wynajmującego, np. przerwy w dostawie prądu lub wody.
 18. Rozpalanie ogniska i grilla na terenie Ośrodka jest zabronione.
 19. Z uwagi na przepisy bezpieczeństwa pożarowego w domkach/pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia i palenia papierosów. Każdorazowe złamanie tego zakazu skutkuje obowiązkiem zapłaty kary pieniężnej w wysokości 500 zł.
 20. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domkach nie można używać jakichkolwiek przyrządów i aparatów o dużej mocy zasilanych energią elektryczną niestanowiących
  wyposażenia. Zakaz nie dotyczy: ładowarek i zasilaczy do telefonów, tabletów i laptopów.
 21. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych domku powstałych
  z jego winy.
 22. Klienci są zobowiązani do kulturalnego zachowania w sposób nie wpływający na komfort wypoczynku pozostałych Klientów. W szczególności do słuchania muzyki o poziomie głośności
  nie przeszkadzającym pozostałym Klientom.
 23. Ośrodek gwarantuje niezmienność ceny wynajmu od dnia rezerwacji do dnia pobytu. Jednocześnie Ośrodek zastrzega sobie prawo sprzedaży tych samych domków w tym samym
  terminie w różnych cenach (oferty last minute, negocjacja cen, etc.).
 24. Ośrodek wypoczynkowy „Start” nie przyjmuje zwierząt. Na ośrodku wypoczynkowym „Zefir” przyjmujemy zwierzęta. W przypadku zwierząt klient jest zobowiązany zabezpieczyć we własnym zakresie pościeli. Właściciel zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Na terenie kompleksu wypoczynkowego Start, Zefir właściciel zwierzęcia obligatoryjnie jest zobowiązany do trzymania go na smyczy. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany jest do posprzątania nieczystości po swoim zwierzęciu.
 25. Za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich na terenie Ośrodka odpowiada ich opiekun.
 26. Wynajmujący zobowiązany jest zdać domek czysty, w przeciwnym razie koszt sprzątania domku/pokoju wynosi 100 zł.
 27. Klient rezerwujący domek/pokój wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych przez Wynajmującego dla potrzeb związanych z prowadzeniem Ośrodka.
 28. Zasady korzystania z placu zabaw dla dzieci są określone w „ Regulamin korzystania z Placu Zabaw w Ośrodku START”, który jest udostępniony w widocznym miejscu.
 29. W przypadku nie zastosowania się do wyżej wymienionego regulaminu Wynajmujący domek/pokój jest zobowiązany na polecenie obsługi do natychmiastowego opuszczenia terenu kompleksu wypoczynkowego Start, Zefir bez możliwości zwrotu kosztów całego pobytu i kaucji.

Napisz do nas